Směnář

Následující body platí všeobecně, bez ohledu na provedenou registraci

 1. Autorská práva

  1. Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek „smenar.cz“, včetně doménového jména, je Libor Bruna, se sídlem v Táboře.
  2. Poskytovateli náleží veškerá autorská a licenční práva k celému obsahu na stránkách „smenar.cz“, včetně obsahu, který je dynamicky generován programem běžícím na severu. Výjimkou jsou zdrojové kódy a grafické prvky, které jsou přístupné pod volnou licencí.
  3. Veškerý obsah www stránek je chráněn autorskými právy a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví.
  4. Užití a šíření produktu uživatelem za úplatu je nepřípustné.
  5. Na základě těchto pravidel je vám uděleno právo používat stránky a jejich obsah standardním způsobem, pro osobní i profesní použití. Použití produktu ke komerčním účelům je možné pouze se souhlasem autora za smluvně stanovených podmínek.
  6. Produkt (webové stránky) je chráněn autorskými zákony a ustanoveními mezinárodních smluv. To znamená, že s produktem musíte zacházet jako s každým jiným materiálem podléhajícím autorským právům, s tou výjimkou, že můžete obsah stránek kopírovat a zdarma jej šířit, pod podmínkou uvedení adresy webových stránek ve formě „smenar.cz“.
 2. Používání stránek a odpovědnost

  1. Jediný způsob využívání serveru je standardní způsob, tzn. přes rozhraní webových stránek „smenar.cz“. Jiný přístup se zakazuje. Porušení tohoto ustanovení, jakož i kteréhokoli ustanovení tohoto licenčního ujednání, může mít za následek znepřístupnění serveru pro dotyčného a zrušení případné registrace.
  2. Poskytovatel výslovně neposkytuje žádnou záruku na produkt. Produkt se poskytuje tak, jak stojí a leží, bez jakékoli záruky. Veškerá rizika spojená s užíváním tohoto produktu nese uživatel.
  3. Poskytovatel nenese v žádném případě odpovědnost za následnou škodu, ať by byla jakákoli (včetně škody ze ztráty na zisku z podnikání, přerušení podnikání, ztráty informací nebo jakékoli finanční ztráty), i když škoda vznikla na základě použití, a to i v případě, že poskytovatel byl upozorněn na možnost vzniku takových škod.
  4. Provozovatel stránek „smenar.cz“ si vyhrazuje právo změnit kteroukoli podmínku tohoto ujednání v případě, že to bude nutné pro zajištění chodu serveru nebo z jakýchkoli jiných důvodů, které by mohly v budoucnosti vyvstat.

Registrační podmínky

 1. Podmínky registrace

  1. Registrace je zcela zdarma. Registrace spočívá ve vyplnění a odeslání registračního formuláře.
  2. Jedinými povinnými údaji registračního formuláře jsou uživatelské jméno a heslo, všechny další údaje jsou nepovinné. Kterýkoli z údajů – kromě přihlašovacího jména – může být v budoucnu změněn v sekci nastavení. Pakliže nějaká konkrétní možnost chybí, je pro požadovanou změnu zapotřebí kontaktovat správce serveru (e-mailová adresa je uváděna v patičce serveru).
  3. Registraci můžete kdykoli zrušit (v sekci nastavení).
 2. Důvěrnost poskytnutých informací

  1. Poskytovatel se zavazuje, že žádný z poskytnutých údajů nebude poskytnut třetí straně, a to za žádným účelem. (Vyjma situací stanovených zákony České republiky nebo jiných zákonů k tomu oprávněných orgánů.)
  2. Sami se během registrace můžete rozhodnout, zda Váš kalendář má být veřejně přístupný.
  3. Avšak ani v případě veřejné přístupnosti nebude zveřejněn žádný z Vašich údajů, který není přímou součástí zobrazení kalendáře. Jmenovitě e-mailová adresa a přístupové heslo, rovněž tak i informace o mzdových výpočtech ani nastavení či údaje použité pro mzdové výpočty.
  4. V případě, že se rozhodnete učinit kalendář veřejně nepřístupným, nebudou veřejně přístupné vůbec žádné z Vašich údajů (Váš turnus, profilový obrázek, zvolené barvy, informace o konkrétních změnách a výjimkách v turnusu atd.). Jediný možný způsob zobrazení kalendáře pak bude za pomoci přihlašovacího jména a hesla.
  5. Ke komunikace s provozovatelem těchto stránek můžete použít e-malovou poštu (adresa je vždy uváděna v patičce stránek), případně i jiný komunikační prostředek (telefon, sociální síť apod.), pokud je zpřístupněn.
 3. Zrušení účtu při jeho dlouhodobém nevyužívání

  1. Pokud není server registrovaným uživatelem dlouhodobě využíván – po dobu delší než 24 měsíců – bude účet zrušen.
  2. Dotyčný registrovaný uživatel bude upozorněn s předstihem 2 měsíců na e-mailovou adresu zadanou při registraci. Pokud e-mailovou adresu nezadal (není povinná), upozorněn nebude.
  3. Zrušením účtu dojde k vymazání všech uložených konfigurací a dat.
Libor Bruna, provozovatel webových stránek „smenar.cz“